Klantenservice: 079 82 000 20

Componenten voor machinebouw

Bestel online 24/7 Snelle levertijd Kwaliteitsmerken Persoonlijk advies Technische support

Klantenservice

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een artikel opzoeken?
Op de website vindt u bovenaan in het midden de functionaliteit "Zoeken". Hier kunt u het artikelnummer of omschrijving invullen om te zoeken in ons assortiment. De gevonden resultaten kunt u verkleinen door gebruik te maken van de filters aan de linkerzijde van de pagina. Tevens kunt u gebruikmaken van het productmenu.

Hoe kan ik een product bestellen?
U kunt een product bestellen door bij het product te klikken op de button "In winkelwagen". Het artikel wordt dan in uw winkelwagen geplaatst. U kunt daarna doorgaan met winkelen door op de knop “ga verder met winkelen” te klikken of u kunt de producten in de winkelmand afrekenen. Dit doet u door op "Afrekenen" te klikken.

Hoe weet ik welke producten in mijn winkelwagen liggen?
Rechtsboven in uw scherm vindt u een overzicht van het aantal producten in uw winkelwagen. Als u klikt op "Winkelwagen" gaat u direct naar de inhoud van uw winkelwagen.

Kan ik na bestelling mijn order nog wijzigen of annuleren?
U kunt een geplaatste order wijzigen dan wel annuleren door op de dag van bestelling telefonisch contact op te nemen. CC Nederland B.V. zal uw order aanpassen en herbevestigingen.

Moet ik een account aanmaken om te kunnen bestellen?
Nee, u kunt ook een bestelling plaatsen zonder dat u een account aanmaakt. Wanneer u wel een account wenst aan te maken dient u een vinkje te zetten voor “ Maak een account aan voor uw volgende bezoek”. Met dit account kunt u snel en eenvoudig bestellen. De webwinkel registreert u als klant, waardoor u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren.

Hoe weet ik of mijn bestelling goed is aangekomen?
Als u online een bestelling plaats, ontvangt u een orderbevestiging via e-mail. Hierin vindt u een overzicht van uw bestelling. 

Bestellen

Bestellingen kunnen worden gedaan via de webshop, per e-mail naar info@ccned.nl of telefonisch via 079- 8200020. Na uw bestelling ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. 

Betaalmogelijkheden

Voor artikelen besteld via de webshop gelden de volgende betalingsmogelijkheden:
-  Multisafepay: iDEAL
-  Multisafepay: Mastercard
-  Multisafepay: MisterCash
-  Op rekening (na kredietacceptatie)

Verzenden & bezorgen

CC Nederland B.V. streeft ernaar om een bestelling die voor 15.00 uur besteld is, de volgende werkdag bij u af te leveren. CC Nederland B.V. werkt met verschillende vervoerders. Afhankelijk van uw bestelling zal Transmission, UPS of DHL uw bestelling bezorgen. Indien bij bezorging blijkt dat uw pakket beschadigd is gelieve dit direct bij ontvangst te melden aan de vervoerder en CC Nederland B.V. 

Retour procedure

U kunt een artikel terugsturen indien het verkeerd besteld of geleverd is, of wanneer het artikel niet functioneert. Speciaal bestelde artikelen kunnen alleen in overleg retour. Voor beide dient u eerst het retourformulier in te vullen en te verzenden. 

De retourzending dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:
1) CC Nederland B.V. heeft akkoord gegeven voor retourzending n.a.v. het ingevulde retourformulier.
2) De artikelen zitten nog in de originele verpakking zonder markeringen.
3) De artikelen zijn ongebruikt en onbeschadigd.
4) De artikelen worden voorzien van een goede omverpakking.
5) De artikelen moeten binnen 30 dagen na levering retour gestuurd worden.

Privacy statement
CC Nederland B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestellingen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.
Uw gegevens
CC Nederland B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Registratie
Om onze website volledig te kunnen gebruiken, wordt u gevraagd een registratieformulier in te vullen. Zonder die gegevens is het niet mogelijk om klant van CC Nederland B.V. te worden.
Cookies
C
ookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. CC Nederland B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en de website te personaliseren met voor u relevantie informatie en acties. Ons privacy statement is gebaseerd op de normen die gelden binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (september 2001).
Algemene voorwaarden

1. Offertes
1.1 De door CC Nederland B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de koper wordt aanvaard, heeft CC Nederland B.V. het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
1.2 Alle offertes zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende de voor CC Nederland B.V. normale werktijden.
1.3 Iedere opdracht van een koper waarmee CC Nederland B.V. niet eerder zaken heeft gedaan wordt steeds aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat uit verkregen informaties de kredietwaardigheid van de koper voldoende blijkt.

2. Levering, levertijd en oplevering
2.1 Levering geschiedt af magazijn, zodat de risico overgang tevens vanaf dat moment plaatsvindt jegens koper, tenzij anders overeengekomen.
2.2 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering is CC Nederland B.V. niet verantwoordelijk voor vervolgschade.
2.3 De termijn waarbinnen de zaak moet worden geleverd of de uitvoering moet worden verricht vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van CC Nederland B.V. zijn en de koper ook overigens aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

3. Prijzen
3.1 Indien CC Nederland B.V. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is CC Nederland B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
3.2 CC Nederland B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien CC Nederland B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, half fabricaten of verpakkingsmateriaal.
3.3 Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
3.4 De door CC Nederland B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Zolang CC Nederland B.V. geen volledige betaling heeft ontvangen met betrekking tot geleverde zaken of gerelateerde diensten, blijven de geleverde zaken (al dan niet verwerkt) eigendom van CC Nederland B.V..
4.2 Indien er gerede twijfel bestaat bij CC Nederland B.V. bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is CC Nederland B.V. bevoegd de bezorging van te leveren zaken of de uitvoering van overeengekomen diensten uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
4.3 Indien de koper in gebreke blijft met het verrichten van enige betaling aan CC Nederland B.V., is CC Nederland B.V. bevoegd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die voor de koper houden, weg te (doen) halen.
4.4 Alle daden van beschikking met betrekking tot de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust, zijn aan de koper verboden, zolang hij niet geheel aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. Betaling
5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door CC Nederland B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. De koper is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,5 % per maand.
5.2 Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is CC Nederland B.V. gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien een levertermijn is overeengekomen, wordt deze verlengd voor de duur van de opschorting.
5.3 Alle kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, verband houdende met de niet of niet tijdige betaling door de koper of verband houdende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de koper, komen geheel voor rekening van de koper. Voor de incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15 % (exclusief B.T.W.) van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 150,--.

6. Overmacht
6.1 Tekortkomingen van CC Nederland B.V. in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komen.
6.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van CC Nederland B.V. onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, werkstaking, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand en/of andere ernstige storingen in het bedrijf van CC Nederland B.V. of haar leveranciers.
6.3 Indien de prestatie door overmacht langer dan 1 maand wordt vertraagd, is iedere partij, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat CC Nederland B.V. tot enige vergoeding van schade, door de koper of derden geleden, gehouden zal zijn. CC Nederland B.V. heeft in dat geval recht op vergoeding van door haar gemaakte kosten, behoudens het geval dat reeds zaken zijn geleverd en/of diensten zijn ver richt die zelfstandige waarde bezitten, waarvoor de koper een reële vergoeding verschuldigd zal zijn.

7. Onderzoek en reclames
7.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af )levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
7.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan CC Nederland B.V. te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
7.3 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van CC Nederland B.V. op de wijze zoals door CC Nederland B.V. aangegeven.

8. Garantie
8.1 CC Nederland B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 De in lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
8.3 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal CC Nederland B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuzevan CC Nederland B.V., vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan CC Nederland B.V. te retourneren en de eigendom aan CC Nederland B.V. te verschaffen.
8.4 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van CC Nederland B.V., koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.


9. Aansprakelijkheid
9.1 Indien door CC Nederland B.V. geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van CC Nederland B.V. jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
9.2 Indien CC Nederland B.V. aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van CC Nederland B.V. te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van CC Nederland B.V. voor directe schade is te allen tijde beperkt tot max.€ 500.000 (Zegge: vijfhonderdduizend euro).
9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: “de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; ”de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CC Nederland B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan CC Nederland B.V. toegerekend kan worden; “redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
9.4 CC Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CC Nederland B.V. of zijn ondergeschikten.

10. Ontbinding
10.1 CC Nederland B.V. is bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst deze overeenkomst te ontbinden op het tijdstip waarop de koper: (a) in staat van faillissement wordt verklaard, (b) voorlopige surseance van betaling aanvraagt, (c) zijn bedrijf stillegt of (d) door onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voorvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
10.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door CC Nederland B.V. geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

11. Geschillen
11.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij CC Nederland B.V. betrokken is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met overeenkomsten of andere rechtsbetrekkingen waarbij CC Nederland B.V. betrokken is, zullen worden berecht door de rechtbank te Den Haag, tenzij de wet dwingendrechtelijk een ander gerecht bevoegd verklaart.